Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Pomocne Linki

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rad (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),informujemy, że:

 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sulmierzyc z siedzibą w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 11,63-750 Sulmierzyce;e-mail:um@sulmierzyce.pl;
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach jest Urszula Sobierajska , email: iod@sulmierzyce.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadań.


5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od sprawy może być:

  • warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
  • warunkiem zawarcia umowy;
  • warunkiem ustawowym,a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy prowadzonej na podstawie przepisów prawa;
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od sprawy przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


7.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie się odbywa na podstawie zgody),którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

      Burmistrz

dr Dariusz Dębicki
Administrator Danych