Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Sport

UKS "SULMIERCZYK"

Uczniowski Klub Sportowy „Sulmierczyk” powstał w 1996 roku przy Szkole Podstawowej w Sulmierzycach. Obecnie jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież z terenu Miasta Sulmierzyce, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz własnym Statutem.

 

Celem Klubu jest:

1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;

2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

4. prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz LA dla przygotowania uczniów do udziału w w/w imprezach i godnego reprezentowania szkoły;

5. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

6. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;

7. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem i Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulmierzycach. UKS opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów i sponsorów, a także na środkach finansowych przekazywanych przez miasto Sulmierzyce na rozwój sportu na jego terenie.

 

Sztandarowymi imprezami Klubu są: jesienny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora SP w Sulmierzycach (13 edycji) oraz wiosenna masowa impreza biegowa „Sulmierzyce na start!” (9 edycji).

 

Prezesem UKS „Sulmierczyk” jest Hubert Wronek - nauczyciel wychowania fizycznego.