Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Mieszkańca

Podatki i Opłaty Lokalne

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące mieszkańców miasta w 2023 roku.

Podatek od nieruchomości - Uchwała Nr XLV/254/2022 z dnia 27 października 2022 roku
Podatek  od gruntów:
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,94  zł.

-pod wodami powierzchniowymi stojącymi 5,79 zł.
-pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2  powierzchni 0,27 zł.
-niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,81

Podatek od budynków lub ich części:
-mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,86 zł.                                                      

-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,88 zł.
-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,47 zł.                                 
-związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych od 1 m2 pow. użytkowej" 5,87 zł.

-pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,08 zł.                   
-od budowli 2% ich wartości

Podatek rolny
Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS wynosi 74,05 zł  za 1 dt. 

Podatek leśny
Podatek leśny na rok 2023 wynosi 71,0996 za 1 ha lasu


Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XLVI/262/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce

 Opłata od posiadania psa:
-od jednego psa - 45 zł 


Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące na terenie miasta Sulmierzyce
-Cena za 1 m3 dostarczanej wody - 3,40 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT,

-Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków - 8,79 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT
-Abonament - 3,73 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT.

Uchwała nr L/284/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulmierzyce