Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Mieszkańca

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

ROK 2023

Burmistrz Sulmierzyc ogłasza konsultacje  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz miasta Sulmierzyce.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 17.10.2023r.

- zakończenie konsultacji – 31.10.2023 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 31.10.2023 r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu  62 7223 201 wew.23.

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Program współpracy

Ankieta

ROK 2022 

Burmistrz Sulmierzyc ogłasza konsultacje  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz miasta Sulmierzyce.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 12.10.2022r.

- zakończenie konsultacji – 27.10.2022 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 27.10.2022r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

 

Burmistrz Sulmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego pn. „Aktywny senior”.

Treść ogłoszenia

Oferta - wzór

Oświadczenie o braku zobowiązań wobec budżetu jst

Sprawozdanie - wzór

 

Burmistrz Sulmierzyc zaprasza przedstawicieli organizacji do udziału w pracy Komisji do oceny ofert składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert „Aktywny senior” na 2022 rok.

W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Sulmierzyc, uprzejmie prosi o zgłaszanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert  „Aktywny senior” w  2022 rok.

Informacje ogólne:

1) Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków do Komisji Konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020r.poz.1057 ze zm.).

2) Zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3) Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020r.poz.1057 ze zm.) może zgłosić 2 kandydatów

4) Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład Komisji Konkursowej.

5) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji.

6) Wyboru osób wskazanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na członka do pracy w komisji konkursowej dokonuje się na podstawie losowania z wszystkich kandydatów.

7) Udział w  pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

8) Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (Dz.U.z 2020r.poz.1057 ze zm.),  jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2)  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3)  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.”ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r.poz.1057 ze zm.)

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać do 02.08.2022 r. godz.1500 na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11,w punkcie podawczym pokój nr 5.

Spotkanie zgłoszonych kandydatów do oceny ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na 2022 rok odbędzie się 3.08.2022 r. w  sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  o godz. 11.00.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Sulmierzyc informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego :

  • Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rencistów, seniorów pn.”Aktywny Senior” w 2022 roku wybrano Klub Emerytów i Rencistów ul. Strzelecka 10,63-750 Sulmierzyce ;
  • Przyznana kwota dotacji 18.000,00 zł.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ROK 2021

Burmistrz Sulmierzyc ogłasza konsultacje  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz miasta Sulmierzyce.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 08.10.2021r.

- zakończenie konsultacji – 22.10.2021 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 22.10.2021r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

ANKIETA

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

I. Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2021, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 08.10.2020 r.

- zakończenie konsultacji – 22.10.2020 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 22.10.2020r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

 

ROK 2020

I. Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2020, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 11.10.2019 r.

- zakończenie konsultacji – 25.10.2019 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 25.10.2019r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

 

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

 

ROK 2019

I. Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2019, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 19.11.2018 r.

- zakończenie konsultacji – 26.11.2018 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 26.11.2017r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

ROK 2018

Konsultacje społeczne programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

I.Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2018,z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 31.10.2017 r.

- zakończenie konsultacji – 10.11.2017 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 10.11.2017r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

 

 ROK 2017

W związku z koniecznością uchwalenia programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 proszę o przedstawienie uwag i wniosków w sprawie załączonego projektu  w terminie do  08.11.2016r.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza, co następuje:

W dniach od 20.10.2016r. do 08.11.2016. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego Programu współpracy Miasta Sulmierzyce na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm. ) na rok 2017.

Opinie dotyczące w/w projektu Programu współpracy należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 08.11.2016r. na adres e-mail:usc@sulmierzyce.pl.

Sprawa konsultacji prowadzona jest w pokoju nr 2  tel.62 7223 201 wew.23.

Otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag odbędzie się w dniu 09.11.2016r. o godz.12 00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

 

Projekt programu współpracy na 2017 rok
ANKIETA

Program współpracy na 2017 rok

 

 

ROK 2016

Uchwała Nr XIII/86/2015 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Treść uchwały

Informacja Burmistrza Miasta sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach  z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza, co następuje:

W dniach od 03.11.2015r. do 13.11.2015r. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego Programu współpracy Miasta Sulmierzyce na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010 nr 234,poz.1536 j.t.) na rok 2016.

Opinie dotyczące w/w projektu Programu współpracy należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 13.11.2015r. na adres e-mail:usc@sulmierzyce.pl.

Sprawa konsultacji prowadzona jest w pokoju nr 2  tel.62 7223 201 wew.23.

Otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych  z możliwością składania opinii i uwag odbędzie się w dniu 13.11.2015r. o godz.12 00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

                    p.o. Burmistrza Miasta
                       /-/ Andrzej Budny

ANKIETA

Projekt Programu Współpracy na 2016 rok